Newton Primary School

Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Adam Dedio – przewodniczący

Wojciech Mikuła – zastępca przewodniczącego

Anna Makara – sekretarz

Agnieszka Jaroch - skarbnik

 


Rada Rodziców:

 • reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,
 • pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,
 • organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji i zadań szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 • występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą,
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 • wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców, Komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,
 • uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
 • wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do ustaw.

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018

Olga Kobiałka – przewodnicząca

Amelia Makara - zastępca przewodniczącej

Rada Samorządu Uczniowskiego

Klasa I a: Mateusz Wawro, Karol Kowalski, Iwo Chwalisz

Klasa II a: Michał Ampulski, Michał Cygan, Maria Kowalczyk

Klasa III a: Mira Lisowiec, Anastazja Fudali, Aleksander Grzywacz

Klasa III b: Marcelina Bogdanowicz, Jagoda Komorska

Klasa IV a: Kamila Sobek, Nikodem Kaniecki